Książka jest zmienionym i rozszerzonym wydaniem podręcznika „Patologie społeczne” z 2008 roku. Omówienie problemów i zagrożeń społecznych poprzedza przedstawienie socjologicznych koncepcji wyjaśniających przyczyny zachowań społecznie nieakceptowanych oraz rozdział poświęcony stereotypom i uprzedzeniom. W kolejnych rozdziałach autorka wieloaspektowo opisuje najważniejsze problemy i zagrożenia społeczne współczesnego świata: przestępstwa wynikające z nienawiści (terroryzm), zachowania samobójcze, przemoc i zachowania agresywne (agresja dzieci i młodzieży, przemoc domowa, stalking), uzależnienia (alkoholizm, narkomania, uzależnienia od mediów elektronicznych, hazard), problem prostytucji, patologie seksualne (pedofilia, kazirodztwo), handel ludźmi, problemy wykluczenia społecznego (mobbing, bezdomność, zjawisko dzieci ulicy), problem korupcji. W podręczniku omówiono również problemy, które stają się jednymi z największych wyzwań dla współczesnych społeczeństw, m.in.: cyberprzemoc, emocjonalny ekshibicjonizm oraz zagrożenia środowiska naturalnego.